GİRESUN TİCARET BORSASI

SIKCA SORULAN SORULAR

  Sıkca Sorulan Sorular  

Kayıt için gerekli belgeler nelerdir?.....
Üyeliği zorunlu kişi ve kuruluşlar kimlerdir?.....
Alım veya satımında GTB'ye Tescili Zorunlu Maddeler nelerdir?.....
Giresun Ticaret Borsasınca belirlenmiş fire ve zayiat oranları.....

Kayıt için gerekli belgeler nelerdir?


Borsa Muamelat Yönetmeliği
Talep üzerine kayıt
Madde 6 : Borsalara kaydolmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şube, irtibat bürosu, fabrika, temsilcilik, depo, alım satım yeri ve buna benzer üniteleri doğrudan veya şubeler vasıtasıyla bulundukları yer borsasına başvurur. Başvuruda bulunanlara borsa kayıt beyannamesi verilir. Bu beyanname; gerçek kişilerde kendisi veya akitle kendisine yetki verilmiş temsilcisi, tüzel kişilerde ise yetkili organları veya yetkili temsilcileri tarafından doldurulup imzalanarak aşağıdaki belgelerle birlikte borsaya verilir:
a) Gerçek kişiler için:
1) İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımının olduğunun tescilini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da sicil tasdiknamesi.
2) Onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği.
3) Noter tasdikli imza sirküleri.
4) İkametgah ilmühaberi veya tezkeresi.
5) Yeni çekilmiş üç adet fotoğraf.
6) Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge.
7) Mevzuatla istenen veya Birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer belgeler.
b) Tüzel kişiler için:
1) Tescil ilanının yayınlandığı ticaret sicili gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da ticaret sicili tasdiknamesi.
2) Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri.
3) Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği.
4) Temsilcilerin yeni çekilmiş üç adet fotoğrafı.
5) Temsilcilerin ikametgah ilmühaberi veya tezkeresi.
6) Tescil ilanında yayınlanmamışsa noter tasdikli ana sözleşme örneği.
7) Mevzuatla istenen veya Birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer belgeler.
Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen ve noter tasdik zorunluluğu aranmayan belgeler asılları görülmek, örneklerine aslı gibidir kaşesi vurulmak ve paraflanmak kaydıyla ilgili borsa tarafından onaylanabilir.
Kayıt beyannamesinde belirtilen bilgilerin doğruluk derecesi ile işletmenin durumu borsa tarafından yerinde incelenir ve bu inceleme sonucunda bir tespit raporu düzenlenir.
Kayıt beyannamesi ile tespit raporunun içeriği Birlik tarafından belirlenir.
Üyelik kaydı için şubelere yapılan başvurular, gerekli belgelerle birlikte bir yazı ekinde derhal yönetim kuruluna sunulur.

Başa dön

Üyeliği zorunlu kişi ve kuruluşlar kimlerdir?


Ticaret borsası kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımı ile uğrayanlar, bulundukları yerin borsasına kaydolmak zorundadırlar. Buna uymayanların kayıtları, borsaca re'sen yapılır ve kendilerine tebliğ edilir. Meslek gruplarına göre yapılacak bu üye kayıtları, elektronik ortamda Bakanlık ve Birlik bünyesinde düzenlenen ortak veri tabanında güncel olarak tutulur.
Borsaya kayıt zorunluluğunda olanların durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilânı gereken her türlü değişikliğin, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde kayıtlı oldukları borsalara bildirilmesi gerekir. İlgili sicile tescili zorunlu olup da kanunî Şekil ve sürede tescil ettirilmemiş olan bir hususu haber alan ilgili borsa, bu zorunluluğu yerine getirmeyenlerin durumlarını gerekli sicil değişikliklerinin yapılması için ilgili sicil memurluğuna bildirir. Sicil memurluğu, bu bildirim üzerine gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür.
Merkezî borsa çalışma alanı dışında bulunmakla beraber, borsa çalışma alanı içinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin, ticaret veya esnaf siciline tescil edilmi? ya da edilmemiş şube, irtibat bürosu, fabrika, temsilcilik, depo, alım satım yeri ve buna benzer ünitelerinin de borsaya kaydolmaları gerekir.
İçinde bulunulan yıldan önceki son iki yıldan itibaren adresleri ve durumlar? tespit edilemeyen ve içinde bulunulan yıldan önceki son iki yılda, borsa maddeleri üzerine alım satımı bulunmayan üyelerin isimleri, borsa meclisi kararıyla meslek grupları ve seçmen listelerinden silinir, aidat tahakkukları durdurulur ve bunlar borsa hizmetlerinden yararlanamazlar.
Yukarıdaki fıkrada anılan borsa meclisi kararını takip eden yılbaşından itibaren iki yıl içinde, ilgilinin üyesi bulunduğu borsaya müracaatla adres ve durumunu bildirmemesi halinde, borsa yönetim kurulunun teklifi ve meclis kararıyla borsadan kaydı silinir. Bu süre içinde durumunu bildirenlerin aidat tahakkukları başlatılır. Ancak bunlar aidat borçlarını ödemedikçe seçmen listelerine tekrar kaydedilemezler.
Borsaya dahil maddelerin üretici veya seri halde üretim yapmaksızın doğrudan tüketiciye satış yapan imalatçıları, borsalara kaydolmaksızın dahi kendi mallarını borsada satabilirler.

Başa dön

Alım veya satımında GTB'ye Tescili Zorunlu Maddeler nelerdir?
1- Kabuklu Fındık
2- İç Fındık
3- Fındık Püresi
4- Fındık Yağı
5- Buğday
6- Buğday Unu

Giresun Ticaret Borsasınca belirlenmiş fire ve zayiat oranları


A-KURU FİRESİZ KABUKLU FINDIKLARDA AMBARLAMA ZAYİATI (FİRE VE RANDIMAN KAYBI):
a) İlk altı ayda : Vasati % 2
b) Bir Yılda : Vasati % 2,5
B-DEPOLANAN KABUKLU FINDIĞIN NORMAL OLARAK ÇÜRÜĞE KAÇMASI VE GİZLİ ÇÜRÜK :
a) İlk altı ay için : % 1
b) Bir Yılda : % 1,5
C-KABUKLU FINDIKTA SEVKİYAT ZAYİATI:
Sevkiyat zayiatı, bir depodan diğer depoya veya işlemeye nakledilen fındıklara şamil olup, kantarlar arasındaki tartı farkı, tahmil tahliye sırasındaki döküntüler ve nakil keyfiyetinden mütevellit havalanma zayiatını kapsar. Bu zayiat %05 (Binde) olduğu takdirde normal sayılır. Bazı ahvalde nispet % 010'a (Binde) kadar çıkabilir.
D-FABRİKA ZAYİATI:
Fındıkların fabrikalarda işlenmesi sırasında, vurgun sebebiyle dağılan küçük taneler, kabuğa karışan iç, taş vs. ye şamildir.
Müstahsilden alınan % 1 ile % 3 arasında fire ihtiva eden değirmenlik fındıkların, fabrikasyon esnasında, iç fındık haline gelip çuvallara doldurulmasına kadar % 2'ye kadar fire, tombul fındıklarda; %1, sivri fındıklarda % 1,5 fabrikasyon zayiatı verilebileceği,
E-HAZIR MAHSÜLLERDE (İÇ FINDIKLARDA) ZAYİAT:
Hazır mahsul zayiatı, solunum zayiatı, çürümeden dolayı vezin kaybı, rutubet kaybı, haşere yemesi vs.'ye şamildir. Hazır mahsullerin ambarda bekleme sürelerine göre, uğrayacakları zayiat nispetleri, vezin kaybı ile nispetleri şöyledir:

Başa dön

SAĞLAM İÇ: Üç aya kadar : % 05
Altı aya kadar: % 1,5
Bir yıla kadar: % 1,5

VURGUN İÇ:
Üç aya kadar : % 05
Altı aya kadar: % 1
Bir yıla kadar: % 1

KIRIK İÇ:
Üç aya kadar : % 05
Altı aya kadar : % 1
Bir yıla kadar : % 1

BURUŞUK İÇ:
Üç aya kadar : % 05
Alta aya kadar: % 1
Bir yıla kadar: % 1,5

ÇÜRÜK İÇ:
Üç aya kadar : % 10-15
Altı aya kadar: % 15-25
Bir yıla kadar: % 25


F-YAŞ FINDIKLARDA KURUMA VE SERGİLEME ZAYİATI:
Kabuklu yaş fındıkların sergilenmesi halinde, sergiye çıkan mal miktarı baz alınmak suretiyle % 3 ile % 25 arasında fire ve nem kaybı olur.
G-BEYAZLATMA VE KAVURMA SIRASINDA FİRE VE NEM KAYBI:
İç Fındıkların beyazlatılması sırasında; % 4'den % 7'ye kadar, kavrulması sırasında da kavurma derecesine göre; % 8'den % 13'e kadar fire ve nem kaybı olabileceği ve bu oranlarda kendi ağırlıklarından kaybedeceği tespit edilmiştir.
H-İÇ FINDIKTAN MAMÜL:BEYAZLATILMIŞ DİLME FINDIKLARDA, KAVRULMUŞ KIYMA FINDIKLARDA, KAVRULMUŞ FINDIK UNUNDA, KAVRULMUŞ FÜRELERDE; FİRE, NEM KAYBI VE GÖZLE GÖRÜLMEYEN ZAYİAT ORANLARI:
Beyazlatılmış dilme fındıklarda; % 8'e, Kavrulmuş Kıyılmış Fındıklarda, Kavrulmuş Fındık Unlarında, Kavrulmuş Fürelerde (Kavrulma derecelerine göre değişmekle beraber) % 13'e kadar fire, nem kaybı ve gözle görülmeyen zayiat olabileceği ve bu oranlarda kendi ağırlıklarından kaybedecekleri tespit edilmiştir.
I-SAĞLAM NATUREL İÇ FINDIKLARDAN; NATUREL FINDIK KIYMASI VE NATUREL FINDIK UNU İMALATI SIRASINDA, FİRE, ZAYİAT, NEM KAYBI VE GÖZLE GÖRÜLMEYEN KAYIP VE ZAYİAT ORANLARI:
Sağlam naturel iç fındıklardan naturel fındık kıyması ve naturel fındık unu imalatı gerçekleştirilirken imalat teknolojisine göre değişmekle beraber, dilimleme, öğütme, havalanma, savrulma vb. gibi sebeplerle imalat sırasında; % 5 ila % 7 arasında fire ve zayiat verebileceği tespit edilmiştir.

Başa dön